דיור מוגן בישראל – יצאתם זכאים חלק ד'

הקצבה, ובלבד שהילד עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי. מענק הפטירה משולם בדרך כלל באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה. אם נפטר בן זוגו של מי שמקבל קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה, ישולם למקבל הקצבה מענק פטירה באופן אוטומטי.

גמלת סיעוד

אנשים שהגיעו לגיל פרישה וזקוקים להשגחה ולעזרת אדם אחר בפעולות יום-יומיות, כגון רחצה, אכילה ונידות בבית, זכאים לשירותי סיעוד. את טופס התביעה לגמלת סיעוד, שניתן להורידו מאתר המוסד לביטוח לאומי או לקבלו בסניפים, ישלח אדם המייצג את המבוטח לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. המתקשים במילוי טופס התביעה יכולים להיעזר בעובדי שירות הייעוץ לקשיש (פירוט בהמשך) של הביטוח הלאומי. יש לצרף לטופס התביעה חוות דעת של הרופא המטפל ואישורים על הכנסות. שיערו הגמלה ושירותי הסיעו נקבעים לפי מידת תלותו של המבוטח בזולת. חמישה תנאים קובעים את זכאות המבוטח לגמלת סיעוד., ואלה הם:

  1. הוא תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה (לפי הטבלאות שלעיל).
  2. הוא גר בקהילה ולא במוסד.מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות (מוסדות החייבים ברישוי של משרד הבריאות או משרד הרווחה), לא יהיו זכאים לגמלה.
  3. הכנסותיו אינן עולות על הסכומים המפורטים:יחיד- מי שהכנסתו אינה מגיעה ל-7,928 ₪ זכאי לגלמה מלאה, מי שמרוויח סכום זה ומעלה, עד 11,892 זכאי לגמלה מלאה, זוג שמרוויח סכום זה ומעלה, עד 17,838 זכאי ל-50% גמלה.
  4. הוא אינו מקבל קצבה לשירותים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גמלה שכזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל פי חוק ביטוח סיעוד).
  5. הוא נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות יום-יומיות או נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
  6. לאחר שתתקבל התביעה לגמלת סיעוד בסניף המוסד לביטוח לאומי, ויימצא שהמבוטח עונה על התנאים המפורטים, יבדוק איש מקצוע (אחות, פיזיוטרפיסט ועוד) את המבוטח בביתו, כדי לקבוע את מידת לותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה שהוא זקוק  לה. על פי תוצאות הבדיקה של האחות, יחליט המוסד לביטוח לאומי אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, ויקבע את שיעור גמלת הסיעוד שהוא זכאי לה ואת תקופת הזכאות.

המשך המאמר בשבוע הבא

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin