אפוטרופוס או יצאתם זכאים – המדריך המקוצר לנבכי הביטוח הלאומי לגיל הזהב

לא פשוט לדעת מה מגיע לנו מהמדינה, וכל עוד הסכומים שלהם אנו זכאים לא ממתינים לנו בתיבת הדואר לצד חשבונות החשמל והארנונה, נדרשת מאתנו עבודה.

לפניכם המדריך המקוצר לנבכי הביטוח הלאומי

מערכת הגיל השלישי

הביטוח הלאומי הוא מוסד שבשביל לקבל ממנו את מה שמגיע לנו תמיד נדרשת הרבה סבלנות ועוד יותר מזה- טופסולוגיה. לגמלאים זכויות שונות: קצבת זקנה, שירותי סיעוד, מענק חימום, מענק פטירה ושירותי ייעוץ לקשיש. מומלץ מאוד לעשות שיעורי בית לפני שמגישים בקשה לקבלת קצבה או מענק. ריכזנו עבורכם את עיקרי הדברים. פרטים נוספים תמצאו באתר הביטוח הלאומי. מומלץ אפילו להשקיע בהתייעצות חד פעמית עם רואה חשבון שיבהיר לכם למה אתם זכאים ואיך תוכלו למצות את זכויותיכם.

קצבת זקנה

כדי לקבל קצבת זקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטול לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה (שאותו ניתן להוריד מהאתר או להשיג בסניפים) סמוך ליום שבו הגעתם לגיל המזכה בקצבת זקנה, ולא יאוחר מ12 חודשים מן המועד הזה. שימו לב שגיל הזכאות אינו זהה לגיל הפרישה. בהמשך הכתבה טבלאות המפרטות את גיל הפרישה. גיל הזכאות לגברים הוא 70 ואצל נשים הוא עולה בהדרגה על פי הטבלה שלהלן:

אם הגשתם את התביעה לאחר המועד שבו נעשיתם זכאים לקצבה, רשאי המוסד לביטול לאומי לשלם לכם את הקצבה לכל היותר בעד 12 חודשים רטרואקטיבית.

יש לרשום בטופס התביעה את כל הפרטים הנדרשים, ולהציג לפני פקיד התביעות כל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה או לתוספת. ניתן לשלוח את טופס התביעה בדואר. מקבלי קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי צריכים להגיש תביעה לקצבת זקנה בהגיעם לגיל המתאים. באתר הביטוח הלאומי ישנו פירוט על המעבר מקצבאות אחרות לקצבת זקנה.

כאשר אתם ממלאים את טופס התביעה, שימו לב למסמכים שאתם נדרשים להציג בצירוף אליו על מנת למנוע מעצמכם טרטורים. עליכם לציין את מספר החשבון שלכם, שאליו תועבר הקצבה, שם הבנק כתובתו (כל הפרטים הללו מופיעים על גבי צ'קים, כך שניתן למסור צ' מבוטל). ניתן לקבל את הקצבה דרך חשבון של קרוב מדרגה ראשונה. הקצבה משולמת ב-28 בחודש שבגינו מגיעה לכם הקצבה.

מימון לקשישים יצאתם זכאים

סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית ליחיד הוא 1,268 ₪ ולזוג 1,906- ₪. סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה: ליחיד 1,345 ₪, ולזוג, 1,983 ₪.

אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

לסכומים אלה מצטרפת "תוספת בעד תלויים", כלומר תוספת בעד בן זוג או בת זוג, ידועים בציבור וילדים. כדי לקבל את התוספת, בני המשפחה צריכים לעמוד בתנאים המפורטים באתר המוסד, הכוללים גיל, מצב משפחתי והכנסה. אם כבר מילאתם טופס תביעה לקצבת זקנה, תצטרכו למלא טופס נפרד עבור תוספת בעד "תלויים". עקרות בית אינן זכאיות לתוספת זו.

אם הכנסתם החודשים עולה במעט על "ההכנסה המרבית" החודשית, תשולם לכם "קצבת זקנה חלקית"- הקצבה המלאה שהייתה מגיעה לכם, פחות 60% מסכום הכנסתכם העולה על "ההכנסה המרבית"-מ ובלבד שסכום הקצבה ה"חלקית" המגיעה לכם הוא לפחות 127 ₪ לחודש. על "קצבת זקנה חלקית" ניתן לוותר. פרק הזמן שאינכם מקבלים אותה, יובא בחשבון בזמן המזכה אתכם בתופסת ותק ובתוספת דחיית קצבה.

מקצבת הזקנה מנוכים סכומים שונים:

דמי ביטוח בריאות- סכום של 173 ₪ לחודש ליחיד ו-251 ₪ לחודש לזוג. אם אתם זכאים לתופסת השלמת הכנסה, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות בסכום של 92 ₪ לחודש (ליחיד וגם לזוג).

למקבלי קצבאות נוספות במוסד- המוסד לביטוח לאומי לא משלם כמה קצבאות בעד פרק זמן אחד, ועליכם לבחור באחת הקצבאות (חוץ מקצבת ילידם וגמלת סיעוד, שישולמו גם בזמן שאתם זכאים לקצבת זקנה).

אם אתם זכאי גם לקצבת זקנה וגם לקצבת שאירים (קצבת אלמן/ה) והשלמת "תקופת אכשרה" (תקופת ביטוח), תקבלו קצבת זקנה מלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת השאירים המגיעה לכם. זכות זאת אינה ניתנת ל"עקרת בית" שזכאית לקצבת זקנה.

אם אתם זכאים גם לקצבת זקנה וגם לקצבת תלויים בנפגעי עבודה, תקבלו קצבת זקנה מלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת התלויים, או מחצית קצבת זקנה ונוסף עליה קצבת תלויים מלאה.

אם אתם זכאים גם לקצבת זקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, עליכם לבחור באחת הקצבאות. אם בחרת בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיערו קצבת הזקנה המגיעה לכם.

בתנאים מיוחדים יהוו המוסד לביטוח לאומי את קצבת הנכות (ישלם סכום חד-פעמי במקום הקצבה), ולאחר ההיוון תקבלו את קצבת הזקנה המגיעה לכם. מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת הבטחת הכנסה יקבלו את קצבת הנכות הכללית או את קצבת הבטחת ההכנסה עד לגיל הפרישה. מגיל הפרישה יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד.

מי שקיבלו קצבת נכות כללית סמוך למועד שנעשו זכאים לקצבת זקנה, לא תפחת קצבת הזקנה שלהם משיעור קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם, והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.

דמי אבטלה- מקבלי דמי אבטלה, גברים ושנים, יקבלו את דמי האבטלה עד גיל הפרישה שנקבע לגברים. מגיל הפרישה שנקבע לגברים יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד.

גיל הפרישה" לגברים לפי תאריך לידה (מותנה בהכנסות) גברים שנולדו ביולי 1939 עד אפריל 1942- גיל הפרישה המותנה בהכנסות יעלה בהדרגה לפי המפורט בטבלה שלהלן. לגברים שנולדו במאי 1942 ואילך, גיל הפרישה המותנה בהכנסות יהיה 67.

 השלמת הכנסה- תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה משולמת למי שאין להם הכנסות נוספות והיא תלויה בגיל (בני פחות מ-80 ובני 80 ומעלה) ובמספר הנפשות במשפחה. היא נעה בין 2.368 ₪ ליחיד בן פחות מ-80 לבין 5,409 ₪ לבני זוג בני 80 ומעלה עם שני ילדים. את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש על גבי טופס תביעה להשלמת הכנסה בסניף המוסד לביטוח לאומי. ניתן להגיש אותה בזמן שאתם מגישים את התביעה לקצבת זקנה, או לאחר מכן, במועד שהצטמצמה הכנסתכם לכדי השיעור מהזכה בתוספת השלמת הכנסה. תוספת השלמת הכנסה תשולם החל בחודש שהגשת את התביעה.

מענקים נוספים

מענק חימום- פעם בשנה משולם מענק חד פעמי לחימום למקבלי קצבת זקנה, שמקיימים את התנאים האלה: 1. הם מקבלים תופסת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה; 2. הם מתגוררים באזור המוגדר "קר" על פי החוק חודשיים לכל הפחות. המענק הוא משפחותי. סכום המענק הוא 246 ₪, והוא משולם באופן אוטומטי בצירוף לקצבת חודש אוקטובר.

מענק פטירה- מענק פטירה הוא מענק חד פעמי בגובה 7,778 ₪ המשולם במקרים האלה: אם נפטר מי שקיבל

מהביטוח הלאומי המכונה קצבת זקנה, שאירים, נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים, נפגעי עבודה או תגמולים למתנדבים- ישולם מענק חד-פעמי למי שהיה בן זוגו בשעת פטירתו. באין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבלהקצבה, ובלבד שהילד עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי. מענק הפטירה משולם בדרך כלל באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה. אם נפטר בן זוגו של מי שמקבל קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה, ישולם למקבל הקצבה מענק פטירה באופן אוטומטי.

גמלת סיעוד

אנשים שהגיעו לגיל פרישה וזקוקים להשגחה ולעזרת אדם אחר בפעולות יום-יומיות, כגון רחצה, אכילה ונידות בבית, זכאים לשירותי סיעוד. את טופס התביעה לגמלת סיעוד, שניתן להורידו מאתר המוסד לביטוח לאומי או לקבלו בסניפים, ישלח אדם המייצג את המבוטח לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. המתקשים במילוי טופס התביעה יכולים להיעזר בעובדי שירות הייעוץ לקשיש (פירוט בהמשך) של הביטוח הלאומי. יש לצרף לטופס התביעה חוות דעת של הרופא המטפל ואישורים על הכנסות. שיערו הגמלה ושירותי הסיעו נקבעים לפי מידת תלותו של המבוטח בזולת. חמישה תנאים קובעים את זכאות המבוטח לגמלת סיעוד., ואלה הם:

  1. הוא תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה (לפי הטבלאות שלעיל).
  2. הוא גר בקהילה ולא במוסד.מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות (מוסדות החייבים ברישוי של משרד הבריאות או משרד הרווחה), לא יהיו זכאים לגמלה.
  3. הכנסותיו אינן עולות על הסכומים המפורטים:יחיד- מי שהכנסתו אינה מגיעה ל-7,928 ₪ זכאי לגלמה מלאה, מי שמרוויח סכום זה ומעלה, עד 11,892 זכאי לגמלה מלאה, זוג שמרוויח סכום זה ומעלה, עד 17,838 זכאי ל-50% גמלה.
  4. הוא אינו מקבל קצבה לשירותים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גמלה שכזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל פי חוק ביטוח סיעוד).
  5. הוא נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות יום-יומיות או נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
  6. לאחר שתתקבל התביעה לגמלת סיעוד בסניף המוסד לביטוח לאומי, ויימצא שהמבוטח עונה על התנאים המפורטים, יבדוק איש מקצוע (אחות, פיזיוטרפיסט ועוד) את המבוטח בביתו, כדי לקבוע את מידת לותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה שהוא זקוק  לה. על פי תוצאות הבדיקה של האחות, יחליט המוסד לביטוח לאומי אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, ויקבע את שיעור גמלת הסיעוד שהוא זכאי לה ואת תקופת הזכאות.

הפרעות נפשיות

במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית,אם המבוטח אינו עונה על חמשת התנאים האלה, יודעי המוסד לביטוח לאומי בכתב שתביעתו לגמלת סיעוד נדחתה, והוא יהיה רשאי לערער על ההחלטה הזאת.

  1. מידע מפורט על תנאי הזכאות ואופן הגשת הבקשה ניתן לקבל בחוברת ההסברה או בטלפון 02-6463456 בימים א-ה בשעות 13:00-15:00

  ייעוץ לקשיש באמצעות הביטוח הלאומי

  השירות מיועד לכלל אוכלוסיית הקשישים בארץ ופועל באופן בסיסי בשני אופנים:

פנייה ישירה או עקיפה של הקשיש או בני משפחתו אל השירות, כדי לקבל מידע, עזרה, תמיכה והכוונה תחומים הקשורים למוסד לביטוח לאומי או לשירותים השונים שבקהילה. האגף יוז פנייה אל קשישים (על פי נתונים הנמצאים בביטוח הלאומי, של גיל מתקדם, מצב משפחתי ומצב תפקודי), כדי לאתר קשישים העלולים להימצא במצבי סיכון ומצוקה.

קורסי הכשרה למתנדבים חדשים: בכל שנה החל מחודש אוקטובר או נובמבר (כחודש לאחר סיום תקופת החגים) מתחילים בהדרגה שבעה קורסים להכשרת המתנדבים החדשים. מטרת הקורסים להכשיר את המתנדבים החדשים, שגויסו בשנה האחרונה, לעבודה עם קשישים ולהיכרות עם תחומי ידע הקשורים לעבודתם בשירות. מידה נוסף על הקורסים תמצאו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שירות הייעוץ לקשיש מפעיל קו טלפון מיוחד לאוכלוסיה המבוגרת ולבני משפחותיהם בנושאים הקשורים בזקנה. השירות, באמצעות מתנדבים שהוכשרו במיוחד לתפקיד, ניתן בימים א'-ה' בשעות 12:30-8:00

בשפה העברית: 02-6463400

בשפה הערבית: 02-646340

בשפה הרוסית: 02-6463402

בשפה האמהרית: 02-6463403

בשפה האנגלית: 02-6463404

ייעוץ חינם על ידי יועץ מקצועי לגיל הזהב

דנחי דוד – 052-2544307

פוסטים אחרונים

דילוג לתוכן