בית אבות סיעודי כיצד? מדריך מקוצר

בית אבות סיעודי כיצד?

 

תוכן מקוצר

  1. הקדמה.

  2. מטרות המחקר הסיעודי.

  3. מסקנות המחקר הסיעודי.

  4. סיכום צרכי המטופלים.

  5. כיצד נדאג לסיפוק הצרכים הספציפיים שלנו

הקדמה- סיעודיים

מירב בן נתן, חוקרת מטעם ביה"ס לסיעוד בחדרה, חקרה בשנת 2006 את צרכי המטופל הסיעודי ב בית אבותסיעודי למחקר זה מספר מגבלות, הקשורות בתוקף וביכולת ההכללה של ממצאי המחקר.

 זאת בנימוקים הבאים: אוכלוסיית המחקר הינה אוכלוסייה מסויימת; המדגם אינו גדול והוא לקוח מבית-חולים גריאטרי אחד בארץ. אוכלוסיה זו נבחרה מטעמי נוחות מתודולוגית, ובתור שכזאת היא אינה מהווה מדגם המייצג את כלל אוכלוסיית הקשישים המאושפזים בבתי אבות סיעודיים בישראל.

לראש הדף

 

מטרות המחקר הסיעודי


מטרות המחקר היו כדלקמן:
א. לבדוק את תפיסת המטופל ב
בית אבות סיעודי לגבי צרכיו.
ב. לבדוק את תפיסת בני-המשפחות לגבי הצרכים של קרובם המאושפז בבית אבות סיעודי.
ג. לבדוק את תפיסת האחיות לגבי צרכיו של הקשיש המאושפז בבית אבות סיעודי.
ד. לבחון האם קיימת הלימה בין הצרכים המזוהים כחשובים על-ידי המטופל, הצוות המטפל (אחיות) ובני-משפחתו של המטופל.

לראש הדף


צרכי הקשיש הסיעודי

 צרכיו של הקשיש הסיעודי המאושפז ב בית אבות סיעודי הינם מגוונים. הם קשורים לבעיותיו הבריאותיות, לאופן שבו הוא חווה את מחלתו ולצרכיו בזמן שהיה בריא. ההגדרה לצרכים של קשישים הינה רבת פנים. החוקרים לינדרות, הורג'ר ונורטון טוענים שצרכיהם של הקשישים משתנים בהתאם למצבם הבריאותי, גילם, מגדרם ותרבותם.

הצורך המרכזי

מחקרים שונים עולה שהצורך החשוב ביותר לקשישים המאושפזים בבית אבות סיעודי הינו אמון בצוות הסיעודי והרפואי. כשמטופלים נכנסים לאשפוז בבית אבות סיעודי, הם מצפים שיוכלו לתת אמון בצוות המטפל, במלים אחרות, שהצוות הסיעודי והרפואי יספק את צורכיהם.

ישנם מצבים שבהם הצוות לא נענה לצרכים שהמטופלים רואים כחשובים. הדבר בא לידי ביטוי בתופעות כגון לא ניתן מידע מדויק ומופרות הזכות לפרטיות, להחלטה עצמאית או לאוטונומיה. במקרים אלה המטופל עלול לפתח חוסר אמון כלפי הצוות.

ציפיות הקשישים הסיעודיים

במחקר שבחן את ציפיותיהם של קשישים המאושפזים בבית אבות סיעודי לא יותר משנתיים לגבי הטיפול המוענק להם במוסד, נמצא שהקשישים ציפו למילוי הצורך של תקשורת נאותה.

ציפיותיהם של בני המשפחה

 בהשוואה לצרכים שהמטופלים הסיעודיים זיהו כחשובים להם, החוקרים לי ועמיתיו מצאו במחקרם שהמשפחות זיהו כצורך חשוב את מתן המידע לגבי מצבו של המטופל והטיפול המוענק לו. הצורך השני בחשיבותו עבורן היה ניקיון בבית האבות (או הדיור-המוגןהסיעודי וחדרי המטופלים.

 לעומת זאת, במחקר אחר נמצא שהצורך החשוב ביותר עבור המשפחות הינו התייחסות אישית אל המטופל. משפחות שהרגישו שהצוות הסיעודי מתייחס אל הוריהן בחום ובכבוד, הביעו שביעות רצון רבה יותר מבית האבות הסיעודי.

דעת הצוות המטפל בקשישים הסיעודיים


במחקרים שבדקו את דעתו של הצוות המטפל, בעיקר אחיות, לגבי צורכי הקשיש הסיעודי המאושפז, נמצא שאחיות מדגישות את הצורך בטיפול פיזי מיומן ובתמיכה רגשית.

במחקר אחר נמצא שאחיות מדרגות את הצרכים המוסדיים, כגון מתן מידע למטופל בנוגע לדרישות המוסדיות, כחשובים ביותר.

לראש הדף


מסקנות המחקר הסיעודי

 א. קיים שוני בין תפיסת הצוות ובני-משפחת המטופל לגבי צורכי המטופל המאושפז בבית אבות סיעודי, לבין תפיסת המטופל את צרכיו.


ב. קיים קשר בין מאפייני האחות לבין תפיסתה את צורכי המטופל המאושפז ב בית אבות סיעודי.


ג. קיים קשר בין מאפייני המטופל ומשפחתו לבין תפיסתם את צורכי המטופל המאושפז בבית אבות סיעודי.


ממצאי המחקר מלמדים שאין הלימה בין הצרכים המזוהים כחשובים בעיני המטופל הסיעודי לבין הצרכים שזוהו כחשובים על-ידי הצוות המטפל והמשפחות.

בהשוואת הצרכים המרכזיים שנתפסו כחשובים בעיני כל הנחקרים עולה צורך אחד שמשותף לכולם (מטופלים, אחיות ובני-משפחה). זהו הצורך במתן אמון בצוות הסיעודי והרפואי.

צורך זה זוהה גם במרבית המחקרים שדנו בצורכי המטופלים הסיעודיים בבתי אבות סיעודיים ובבתי-חולים כלליים בעקבות האמון שאדם רוכש כלפי מטפליו, הוא נעשה סמוך ובטוח שכל שאר צרכיו ימומשו, הן כממד האישי והן מבחינה חברתית או מוסדית.

 מחקרם של רידן ועמיתיו הוכיח שמטופלים שרוחשים אמון רב למטפלים, אינם מוכנים לדווח על חוסר שביעות רצון מהטיפול שניתן להם.


בני-המשפחה דירגו את מתן המידע כצורך החשוב ביותר עבורם. מתן מידע הינו דרך המאפשרת לבני-המשפחה ולמטופל עצמו להיות שותפים בקבלת החלטות טיפוליות בנוגע למטופל. גם המטופלים דירגו את ההיבט התקשורתי כצורך החשוב ביותר עבורם, אומנם לא מתן מידע, אלא תמיכה נפשית מיומנת.

הדבר מלמד שהם מעוניינים לדבר עם מישהו, שהם רוצים שאותו אדם יקשיב להם, יבין אותם ויתמוך בהם רגשית.

ממצא זה תואם מחקר קודם. גם דה-ויר וקרקסטרה ציינו את החשיבות העליונה שמטופלים המאושפזים ב בתי אבות, מעניקים לפתיחות הצוות כלפיהם ולתמיכה בכל צרכיהם הנפשיים, בעיקר ההתמודדות עם האשפוז בבית אבות ששונה מביתם.


גם האחיות סברו שתמיכה נפשית במטופל היא צורך חשוב. הן דירגו אותו שלישי כסדר החשיבות. אולם הן מיקמו את הצורך בטיפול פיזי מיומן בעדיפות גבוהה יותר.


מחקרים נוספים מעלים את הסוגיה של אחיות שנצמדות למתן טיפול פיזי ורואות בו צורך מרכזי. תופעה זו אופיינית במיוחד לאחיות מעשיות . יתכן שהדבר נובע מכך שהכשרתן של האחיות המעשיות הינה קצרה והמיומנויות המרכזיות שהיא מקנה למשתתפות ממוקדות במתן אפשרות לטיפול פיזי מיומן, בעוד ההכשרה אינה מספקת כלים להתמודדות עם מתן תמיכה נפשית למטופל.

לראש הדף

סיכום- צרכי המטופלים הסיעודיים


א. זיהוי צרכיו של המטופל המאושפז ב בית אבות סיעודי הינו בעל משמעות מרכזית לאיכות החיים של הקשיש בבית האבות הסיעודי. לנוכח תוצאות המחקר, שמציגות אי-הלימה בין הצרכים המזוהים כחשובים בעיני המטופל, משפחתו והאחיות, קיימת חשיבות עליונה לבניית נוהל מוסדי שיאתר את הצרכים של המטופלים ובני-משפחותיהם בעיתוי המתאים למשך זמן האשפוז.


ב. למטופלים שנמצאים בשנה הראשונה לשהייתם בבית האבות הסיעודי, יש להעביר שאלון זה פעמיים במהלך אותה שנה.


ג. קיימת חשיבות עליונה ליידע את הצוות הסיעודי והרפואי ואת הנהלת בית האבות הסיעודי לגבי הצרכים המזוהים כחשובים, כדי שניתן יהיה להתאים לכך את הטיפול הסיעודי, הרפואי והניהולי במוסד.

 

כיצד נדאג לסיפוק הצרכים הסיעודיים שלנו?

מתוך מחקרים אלו עולה הצורך העמוק בייעוץ נייטרלי, אישי ואינדיבידואלי בבחירת בית אבות מתאים ליקירך. מתוך צרכים אלו נולד הייעוץ המקצועי לגיל הזהב.

הייעוץ המקצועי הינו ללא תשלום לקשיש או לבא מטעמו. את שכרו היועץ מקבל ע"י הסדר כולל עם כל בתי האבות בארץ בצורה כזאת שאין לו מול עיניו אלא את השיקול הענייני.

מעבר לצרכים הבסיסיים שיש לכל דייר לטיפול רפואי איכותי ואמין ישנו צורך המוכח מחקרית להיותו הצורך העיקרי והמהותי ביותר בין כל הצרכים שיש לקשיש בבית האבות הסיעודי והוא העיקרי גם בהשארתו בחיים לאורך ימים ושנים וכן לאיכות חייו שמחתו ואושרו.

צורך זה הינו: האמון שהוא יכול לרכוש מול הצוות המטפל.

אם אין לו אמון בצוות המטפל הפחד שהוא יחווה במהלך השהות שלו יוריד את הערך של כל שאר האלמנטים שהוא יוכל לקבל בבית האבות הסיעודי.

כיצד נוצר חוסר אמון בצוות המטפל בבית האבות הסיעודי?

כאשר המטפלים מזלזלים בצרכים שנראים למטופלים כחשובים ומתעלמים מהם הקשיש מפתחים חוסר אמון עמוק ביותר בפרט כאשר מדובר  במצבים בהם לא ניתן מידע מדויק או מופרות הזכויות לפרטיות, להחלטה עצמאית או לאוטונומיה.

כאשר בוחרים בית אבות יש לשים דגש על הנקודה הזו ואף לשוחח עליה עם דיירים קיימים של בית האבות ובני משפחותיהם על מנת לגלות האם יש לקשישים החוסים שם אמון בצוות המטפל.

ממה שעלה מחקירת הדברים יש שוני מהותי בין התפיסה של המטופל עצמו ובין התפיסה של בני משפחתו. בני משפחתו בטעות רואים את ניקיון בית האבות כדבר החשוב במעלה אולם כפי שנאמר לדעתי העיקר הוא רווחת הקשיש והאמון שהוא רוכש לצוות המטפל ולא שאני מזלזל חלילה בניקיון כמובן אולם יש לשים את הדברים בפרופורציות ולדאוג לרווחתו של הקשיש, אחרי הכל הוא זה שישן שם בלילה ומבלה שם את כל חייו מעתה והלאה. בעקבות האמון שאדם רוכש כלפי מטפליו, הוא נעשה סמוך ובטוח שכל שאר צרכיו ימומשו, הן מבחינה אישית חברתית ומוסדית, הוא נרגע ומתחיל לפרוח.

מניסיוני אני רואה לפעמים שישנם מצבים רבים בהם קשיש מסויים פשוט לא מסתדר בבית האבות כי הוא לא מתאים לאווירה השוררת שם, שמצד שני יכולה להתאים מאד מאד לקשיש אחר.

לעניות דעתי על מנת להבין האם יקירכם הוא אכן מתאים לבית אבות מסויים והאם הוא יצליח לפתח שם יחסי אמון כדאי מאד להתייעץ עימי באופן אישי.

אני מכיר לעומק את כל בתי האבות בארץ ואני עורך שם סיורים קבועים ועומד בקשר עם דיירים שהכנסתי ועם הצוות וביכולתי להתאים את בית האבות הסיעודי המתאים ביותר ליקירכם.

השירות הוא ללא עלות כך ממש חבל ללכת ללא ייעוץ.

מעוניין לקבל פרטים נוספים בחינם וללא התחייבות?

צור קשר באתר או טלפן ישירות 052-2544307

דנחי דוד יועץ לגיל הזהב
052-2544307

 

על הכותב

דנחי דוד- יועץ גרונטולוגי מקצועי לגיל הזהב

במשך 20 השנים האחרונות, דנחי דוד, מלווה, מייעץ ומנחה קשישים ובני משפחותיהם בנקודה הקריטית ביותר בחייהם. דוד מומחה באיתור בתי אבות או דיור מוגן בהתאמה מדוייקת ואישית לקשיש ולמשפחתו להמשך קריאה…